Tag Archives: ฝาท่อ

ฝาบ่อที่ตรงตามความต้องการและตรงใจคุณ

12

ฝาบ่อ ฝาท่อจะมีระบบกันน้ำโดยใช้ยางและน็อตยึดให้แน่นแบบ 3 จุด และ 5 จุด นั้นก็แล้วแต่รูปแบบเลยค่ะ โดยจะสามารถป้องกันน้ำซึมจากฝาท่อได้ 100% เป็นฝารุ่นพิเศษที่ขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าจะใช้ปิดท่อแบบไหน ด้วยมีคุณสมบัติทางเทคนิคพิเศษ ที่เป็นระบบ Modular เป็นระบบที่สร้างสรรค์ขึ้นมาสำหรับอำนวยความสะดวกในการใช้งานฝาแมนโฮลหลายฝาพร้อมๆ กันด้วยการออกแบบเฟรมแบบพิเศษที่สามารถนำฝาแมนโฮลมาต่อกันได้ตามจำนวนที่ต้องการเพื่อความสะดวกและความสวยงามของงานระบบ

เทคโนโลยีฝาไฮโดรลิคเป็นนวัตกรรมขั้นสูงที่จะมีระบบไฮโดรลิคยกฝาขึ้นและลงได้ตามคำสั่งเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งานที่ถูกออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อใช้รองรับงานที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีระบบกุญแจล็อคพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถกันขโมยได้เป็นอย่างดี เพราะถูกออกแบบมาให้ใช้ลูกกุญแจที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะจึงจะสามารถเปิดฝาท่อ ฝาบ่อออกจากเฟรมและถอดออกไปได้

ฝาบ่อ หรือ ฝาท่อจึงถูกใช้ปิดบ่อเป็นจำนวนมากตามท้องถนน ซึ่งเราอาจจะต้องเลือกฝาบ่อหรือฝาท่อที่ดีและมีคุณภาพพอจะใช้งานกับความต้องการของเราได้กับ mchhgroup.com